wzór polecenia przelewu ZUS

SiM, czyli sport i marketing

Temat: ZUS - nowy rachunek - podstawa prawna
Źródło: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,202/poz,1561,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-bankowego-dokumentu-platniczego.html ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie ... § 1. 1. Określa się wzór bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń ... - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)". § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do...
Źródło: platnosci.accadia.pl/forum/viewtopic.php?t=90