Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

SiM, czyli sport i marketing

Temat: Forum prawne
mógł wyegzekwować zapłatę zaległych opłat, jest skierowanie do właściciela lub najemcy wezwania do zapłaty. Wezwanie należy nadać pocztą poleconą z uwagi na to, że pokwitowanie nadania będzie stanowić później załącznik do ... braku zaspokojenia roszczenia we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie, zarządca będzie mógł przygotować pozew o zapłatę. Tutaj Wzór http://eulaw2006.wikispaces.com/file/view/pozew_w_postpowaniu_upominawczym%282%29.doc Sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i wydaje tzw. nakaz zapłaty. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni (od jego doręczenia) zaspokoił roszczenie w całości (wraz z kosztami) lub w tym samym terminie wniósł do sądu sprzeciw. Pozwany otrzymuje nakaz zapłaty wraz z pozwem oraz pouczeniem dotyczącym sposobu wniesienia wspomnianego sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu. W razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty, można wystąpić do sądu o...
Źródło: osiedlezakrzowek.fora.pl/a/a,129.htmlTemat: spóźnialski kontrahent
wezwaniu okres czasu i wystepujesz do właściwego miejscowo sadu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Druk wezwania dostaniesz w sądzie. Do wezwania musisz załaczyć kserokopie korespondencji wraz z potwierdzeniem odbioru. Na Twój wniosek sąd wydaje nakaz zapłaty i jeśli dłuznik nie złoży sprzeciwu, staje się on prawomocny.Wtedy piszesz wniosek o klauzule wykonalności i po jej uzyskaniu możesz iść do dowolnego komornika złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wzór wniosku egzekucyjnego masz tutaj http://www.e-komornik.com...sek_egzekucyjny . Jeśli chodzi o sprzedaż wierzytelności warunkiem sprzedaży poza formą oczywiście jest to by wierzytelność była bezsporna i wymagalna. Istnieje...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=506


Temat: Wzory pism sądowych
Tak jak w temacie: 1. Apelacja 31 kB 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB 3. Skarga na czynności komornika 34 kB 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB 5. Wniosek ... wydanie ruchomości 46 kB 10. Pozew o zapłatę 47 kB 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=66437


Temat: [ZAŁĄCZNIKI] Wzory pism procesowych
Poniżej znajduje się plik do ściągnięcia, który zawiera paczkę wzorów pism procesowych. Lista wzorów: 1. Apelacja 31 kB 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB 3. Skarga na czynności komornika 34 kB 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB 5. Wniosek o dział spadku 44 kB 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB 8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB 9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB 10. Pozew o zapłatę 47 kB 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB 12. Wniosek o stwierdzenie...
Źródło: my-ksztalciuchy.pl/viewtopic.php?t=1673


Temat: Zwrot 425zł za kartę pojazdu.
Powód Pozwany: Urząd Miasta reprezentowany przez Prezydenta Marka Kopla 41-500 Chorzów ul. Rynek 1 Wartość przedmiotu sporu: 1000,-zł plus odsetki POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM Wnoszę o: 1. Orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, by pozwany zapłacił powodowi kwotę 1000,- złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu oraz kosztami procesu, w terminie 14 dni od doręczenia nakazu. W przypadku ewentualnie złożonego sprzeciwu: W takim wypadku wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 1000,- złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu. 2. Zasądzenie od pozwanego ... Najwyższy stwierdził że dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia roszczenia o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. W dniu xxxxxxxxx powód wezwał pozwanego do zwrotu nadpłaconej kwoty, w odpowiedzi pozwany odmówił zapłaty. Dowód: -wezwanie do zapłaty -odpowiedź pozwanego W ... uiszczonych kwot jest zasadne. Dochodzenie roszczenia i wydanie nakazu zapłaty w trybie postępowania upominawczego jest w świetle art. 498 KPC uzasadnione. Zgodnie z art. 498 § 1 KPC, nakaz zapłaty wydaje ... do pozwu dokumentami. Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie. Załączniki: -odpis pozwu i załączników, -wezwania do zapłaty -odpowiedzi pozwanego -wezwanie do usunięcia naruszenia prawa -odpowiedzi pozwanego -dowód wpłaty za...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=5231