Wzór umorzenie kredytu

SiM, czyli sport i marketing

Temat: 5% najlepszych absolwentów
o umorzenie wraz z zaświadczeniem. Odnoszę wrażenie, że temat umarzania kredytu studenckiego nie jest wystarczająco rozpowszechniony i sprawia problemy nawet obsłudze banku, nie mówiąc o uczelniach, które czasem odmawiają wydania takiego zaświadczenia, ponieważ "nie ustalają rankingu absolwentów". Obawiam się, że część kredytobiorców rezygnuje wtedy ze złożenia wniosku. Czy sytuacje umorzenia naprawdę zdarzają się tak rzadko, że nie warto się tym zajmować? Mam...
Źródło: kredytstudencki.fora.pl/a/a,372.htmlTemat: Oszałamiający sukces Irlandii w UE 32 % deficytu!!!
Blisko 40,5 tys. irlandzkich gospodarstw domowych zalega z terminową spłatą kredytu hipotecznego co najmniej przez trzy miesiące, z czego 28 tys. nie uregulowało raty przez ponad 6 miesięcy - ogłosił w ... liczby same w sobie nie wydają się duże (są niższe niż np. w W. Brytanii), to jednak problem narasta w szybkim tempie. Od końca czerwca do końca września liczba kredytów hipotecznych, ... staje się największym problemem, przed jakim stoi gospodarka, sektor bankowy i w ostatecznym rozrachunku finanse państwa - zaznaczył. Według niego kondycja rynku nieruchomości jest krucha, kredyt hipoteczny jest w zastoju, nie ... terminu, gdyby wciąż byli niezdolni do spłacania rat kredytu z pełnymi odsetkami, byliby wykwaterowani do mieszkań socjalnych. Plan ten poparł minister finansów Brian Lenihan, wykluczając zarazem rządową inicjatywę na rzecz umorzenia ... wzor ekonomicznego szczescia? Bilion Euro? (ang. trilion)... To jest wrecz wzor do jakiego rozkwitu prowadzi UE!
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,3438.html


Temat: FINANSE
W środę wchodzi w życie ustawa o pomocy w spłacie kredytów PAP - 04-08-2009 W środę, 5 sierpnia, wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa bezrobotnym w spłacie kredytów hipotecznych. Zdaniem wiceminister pracy Czesławy Ostrowskiej, prawdopodobne jest, że pierwsze wnioski o pomoc w spłacie kredytów hipotecznych bezrobotni będą mogli składać już w połowie sierpnia. Ministerstwo pracy przygotowało rozporządzenie wykonawcze do ustawy. "Rozporządzenie ... Pracy, a to może nastąpić dopiero po wejściu w życie ustawy. Wszystko wskazuje na to, że będą to najbliższe dni. To zaś oznacza, że około połowy sierpnia pomoc w spłacie kredytów zostanie uruchomiona i pieniądze trafią na konta bezrobotnych w bankach, w których zaciągnęli oni kredyty na zakup mieszkania" - powiedziała we wtorek PAP rzecznika prasowa BGK Ewa Balicka-Sawiak. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy określa wzory wniosków, które będą składali ubiegający się o pomoc, zaś umowa BGK z ministerstwem - zasady rozliczeń tego banku między Funduszem Pracy, z którego mają pochodzić pomocowe pieniądze. Jak poinformowała Balicka-Sawiak, we wniosku do BGK będą musiały się znaleźć informacje na temat łącznej kwoty zadłużenia, wysokości miesięcznych rat i terminu, na jaki został udzielony kredyt. Zaznaczyła, że bezrobotny będzie też ... banku, w którym ma on kredyt hipoteczny" - zapewniła Balicka-Sawiak. Ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów hipotecznych zakłada udzielanie rocznej pożyczki osobom, które straciły pracę po 1 lipca 2008 r. Muszą one zarejestrować się jako bezrobotne w urzędzie pracy i mieć zaciągnięty kredyt na nabycie jedynego mieszkania lub domu. Bezrobotni będą mogli uzyskać od państwa maksymalnie 1,2 tys. zł miesięcznie. Ostatnie ... na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona. Rząd przewiduje, że na pożyczki Fundusz Pracy będzie musiał przeznaczyć ok. 440 mln zł. Jak wielokrotnie zapewniała minister pracy Jolanta Fedak, pieniądze na ten...
Źródło: laborek.fora.pl/a/a,242.html


Temat: Kredyt studencki
tak jest w PKO, byc moze w innych bankach wogole nie potrzebni sa poreczyciele kredyt studencki to kredyt preferencyjny. udzielany przy wsparciu państwa, i dlatego jest tak tani. nie ma różnych ... kredyty. to Bank Gospodarstwa Krajowego. info o kredycie w pigułce: Zasady i tryb ubiegania się o kredyty studenckie Kto może ubiegać się o kredyt? O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ... się o kredyt są: * wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta, * zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, * dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu. W jakim terminie należy składać wnioski o kredyt? Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada każdego roku, w dowolnym, wybranym przez studenta banku, który będzie udzielał kredytów studenckich według wzoru określonego przez ten bank. Student może złożyć tylko jeden wniosek. Wykaz banków udzielających kredytów: 1. Bank Pekao S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4. PKO BP SA 5. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu? Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Decyzja o udzieleniu kredytu Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący i bank ten uruchamia wypłatę kredytu. Wypłata rat kredytu nastąpi po podpisaniu umowy kredytu. Raty kredytu wypłacane są wstecz za okres od 1 października. Począwszy od roku akademickiego 2006/2007 banki udzielające kredytów zobowiązane są do dnia 15 lutego poinformować studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest - student może ponownie złożyć wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego. Na jaki okres udzielany jest kredyt? Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Wysokość rat kredytu Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł i 400 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokość raty kredytu wyniesie również 600 zł i 400 zł. Możliwość wnioskowania do banku o wypłatę raty kredytu w wysokości 400 zł dotyczy tylko nowo udzielanych kredytów. Poręczenie kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczać najuboższym studentom 70 % kwoty kredytu oraz 100 % kwoty kredytu w przypadku studentów którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej). Warunki wypłacania kredytu Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu zaświadczenia potwierdzającego, że kredytobiorca jest studentem, w terminie do 31 marca i 31 października. Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu jeśli student: nie zaliczył semestru, nie ... z kredytu). Spłata kredytu Spłata kredytu rozpoczyna się niepóźnej niż 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Odsetki W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Umorzenie kredytu Istnieje możliwość umorzenia kredytu niektórym kredytobiorcom. Umorzenia (20%) kredytu z tytułu ukończenia szkoły wyższej w grupie 5% najlepszych absolwentów dokonuje bank kredytujący na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana lub inny organ jednoosobowy szkoły wyższej. Kredyt może być także częściowo umorzony kredytobiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Wnioski o umorzenie kredytu z tych tytułów należy składać do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działającej przy ministerstwie. źródło: strona BGK tak więc...
Źródło: babskiswiat.net/viewtopic.php?t=4850